ÀREA ENGINYERIA ACÚSTICA

Auditories acústiques

D’acord al Decret 266/2004, de 3 de desembre, de la Comunitat Valenciana, pel qual s’estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació a activitats, instal•lacions, edificacions, obres i serveis, totes les activitats susceptibles de produir contaminació acústica (bars, locals d’oci, activitats industrials, comerços, etc…) han de presentar una auditoria acústica, a l’inici del funcionament de l’activitat i cada 5 anys.

L’auditoria acústica ha de ser realitzada per una entitat Col•laboradora de l’Administració en matèria de Qualitat Ambiental (ECMCA), en cas contrari l’auditoria acústica no tindrà validesa. SONORA TELECOMUNICACIONS realitza auditories acústica en les províncies d’Alacant, Castelló i València.

Per a veure l’acreditació vegeu apartat “L’EMPRESA”.

 

Certificats d’aïllament acústic

Amb la publicació del Codi Tècnic de l’Edificació (DB-HR), en tots els edificis d’habitatges, s’ha de presentar unes fitxes justificatives d’aïllament acústic previ a la construcció dels mateixos i un posterior certificat de mesuraments in situ d’aïllament acústic la fi del qual és comprovar que es compleixen les especificacions d’aïllament acústic marcades en el DB-HR.

Realitzem assajos “in situ” d’aïllament acústic a soroll aeri i a sorolls d’impacte segons les normes ISO 140-4, ISO 140-5 i ISO 140-7. La nostra acreditació com a laboratori d’assajos “in situ” segons la norma ISO 17025 ens converteix en un laboratori amb competència per a realitzar els assajos d’aïllament acústic en edificis d’habitatges amb uns resultats totalment fiables.

També realitzem certificats d’aïllament acústic per a activitats.

Estem acreditats per a certificar de forma individual cada assaig i/o per a certificar tot l’edifici de forma global.

Per a veure l’acreditació vegeu apartat “L’EMPRESA”.

 

Acústica en la industria

Realitzem estudis d’impacte acústic en els llocs de treball amb risc a una alta exposició al soroll per part del treballador. Per açò, efectuem “in situ” mesuraments amb la finalitat d’avaluar l’exposició al soroll d’un determinat lloc de treball, analitzem els efectes que poden produir i proposem solucions tècniques per a minimitzar aquesta exposició.

 

Mapas de ruido

La Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del consell sobre avaluació i gestió del soroll ambiental va establir la següent definició de mapa estratègic de soroll:

Mapa dissenyat per a poder avaluar globalment l’exposició al soroll en una zona determinada, a causa de l’existència de diferents fonts de soroll, o per a poder realitzar prediccions globals per a aquesta zona.

A tot tardar, el 30 de juny de 2012 i després, cada cinc anys, s’han d’elaborar i, si és procedent, aprovar per les autoritats competents, mapes estratègics de soroll sobre la situació a l’any civil anterior, corresponents a totes les aglomeracions urbanes i a tots els grans eixos viaris i grans eixos ferroviaris existents en el seu territori.

En Sonora Telecomunicacions tenim l’equipament tècnic i humà per a efectuar aquest tipus mapes de soroll urbans. A més, tenim experiència en la realització de diversos mapes de soroll de la Comunitat Valenciana.