ÀREA ENGINYERIA AMBIENTAL

Urbanisme i ordenació del territori

Disseny de jardins i espais verds
Parcs i jardins urbans
Zones verdes periurbanes
Jardins privats
Àrees recreatives i senders
Paisatge
Estudi de paisatge
Estudi d’integració paisatgística
Avaluació Ambiental
Estudi d’impacte ambiental
 Estimacions d’impacte ambiental
Avaluació ambiental estratègica
Declaració d’interès comunitari (DIC)

 

Medi agroforestal

Enginyeria forestal
Projectes de restauració de coberta vegetal i repoblacions forestals
Projectes de tractaments silvícoles i millores forestals
Plans locals de prevenció d’incendis forestals
Plans tècnics d’ordenació cinegètica
Plans tècnics d’ordenació de muntanyes
Estudis i projectes d’aprofitament energètic de biomassa
Enginyeria agronòmica
Estudis agronòmics i de desenrotllament rural
Restauració ambiental
Plans de restauració integral (PRI) en explotacions mineres a cel obert
Plans de segellat i restauració ambiental d’abocadors

Contacte departament:

Isa Alejo Mendiola 616 769 174
Marta Català Oltra 676 758 666